Като самостоятелно практикуващ адвокат аз съм вписан в Адвокатска колегия – Пловдив през 2000-та година, след преминат стаж като стажант – адвокат. Оттогава практиката ми е разнообразна: поемал съм защитата на лица, пострадали при различни злополуки, бракоразводни дела, дела за домашно насилие, родителски права, издръжка, спорове във връзка с наследяване и съсобственост: съдебни делби, разпределение на ползване върху имоти, искове за заплащане на разноски между съсобственици, както и защита по дела за право на собственост и за други вещни права – за връщане на отнети от другиго имоти, за преустановяване на посегателства върху имот, за премахване на незаконно строителство, създаващо пречки за използване на недвижим имот и др. под. Оказвал съм правна помощ и по дела за изпълнение на задължения, поети по договор, за заплащане на обезщетения при неизпълнение на договор, за уреждане на последици от настъпило разваляне на договор и подобни. Ангажирал съм се и със завеждането на искове за установяване по отношение на монополисти на недължимост на просрочени спрямо тях задължения за битови сметки. Поемал съм трудовоправни дела за осъждане на работодател за заплащане на трудово възнаграждение, на дължими обезщетения и за отмяна на незаконно уволнение. Водил съм искове срещу Държавата за причинени от нея вреди.

      Занимавал съм се с производства по международно осиновяване като сътрудник на лицензирана за това организация, както и с осиновяване на деца у нас.

      Ангажиран съм бил и в производства по принудително изпълнение: образуване на дело при съдебен изпълнител за събиране на парични вземания, за предаване на имоти, премахване на съществуващи постройки и други. Участието на адвокат по такива дела е наложително, доколкото откриването на верния способ, по който да се изпълни вече съществуващ съгласно постановено съдебно решение дълг изисква и инициативност и упоритост, щателно проучване на длъжника и избор на верен подход спрямо него.

      Помагал съм на участници в нотариални производства: за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка, за изповядване на сделки с недвижими имоти и МПС пред нотариус, за подготовката на договори за доброволна делба, пълномощни и други документи, на които се извършва нотариално удостоверяване, изготвяне на нотариални покани и отговори на такива покани.

      Регистрирал съм търговци и юридически лица с нестопанска цел, както и промени на вписани обстоятелства относно тях.

      Изготвям всякакви договори и документи за извършване на правни сделки.

      Поемал съм защитата и на лица в административно-наказателни производства като съм представлявал същите както пред административно-наказващия орган, така и пред Съда по подадени жалби срещу издадени наказателни постановления. Участвал съм и в производства по обжалване на индивидуални административни актове и на наложени принудителни административни мерки. Оказвал съм съдействие по производства пред Данъчната администрация.

      Поемал съм защитата на лица, срещу които се повдигат обвинения. Участвал съм в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес.

      Оказвал съм също помощ и при спорове, касаещи правата на потребители на стоки и услуги, включително пред Комисията за защита на потребителите.

      С моя помощ лица от български произход са получавали българско гражданство.

      В практиката си често съм се стремял към извънсъдебно уреждане на спорове като за целта съм установявал контакт с насрещната страна по тях и съм водил преговори.

      При отсъствие на хора от страната или тяхна служебна ангажираност у нас съм се занимавал и с подаването на заявления за извършване на административни услуги като техен пълномощник, получаване на документи от тяхно име и набавяне на нужните за издаване на административни актове книжа.

      Изготвям писмени консултации и анализи след цялостно запознаване с актуалната нормативна уредба в съответната област и текущата съдебна практика.

      Винаги съм изхождал от разбирането, че трябва честно да се обсъжда всеки един проблем и да не се дават обещания, които трудно биха били изпълнени. Залагал съм на откритостта в общуването с хората, на истината във всеки един аспект на съвместната работа, на това хората, които търсят правна помощ да получават максимална по обем и колкото е възможно по-точна информация. Затова вярвам, че съм изградил репутация на коректен и съвестен адвокат.

      За мен всяка среща с лице, потърсило ме за някакъв вид правна услуга е интересна и е един вид предизвикателство в професионален и личен план, доколкото аз изпитвам удовлетворение от всяко успешно сътрудничество.