Адвокат в Пловдив

Гражданско право: вещно право, облигационно право, семейно право, наследствено право; Трудово право; Търговско право; Международно частно право; Административно право; Наказателно право.


ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ЗЛОПОЛУКА

В практиката си съм водил поредица от дела за обезщетения от транспортни и трудови злополуки, както и настъпили при необичайни обстоятелства инциденти – увреждания от електрически ток, срутили се сгради, необезопасени напоителни канали. Присъдените обезщетения надхвърлят милион лева.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ

Адвокат Здравко Василев е оказвал съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти при всички етапи на тяхната подготовка: проверка има ли тежести върху продавания имот, изготвяне на предварителен договор, уговаряне как ще се извърши заплащането на съответната цена, за да бъдат и двете страни по сделката гарантирани срещу злоупотреба, изготвяне на проектонотариален акт и помощ при регистрацията на извършената сделка.

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

В практиката си съм се сблъсквал с длъжници, които отказват да изпълняват задълженията си. При наличие на изобретателност и упоритост обаче повечето дългове могат да бъдат погасени. Важна е мотивацията на адвоката и стратегията, към която прибягва при работата си със съдебния изпълнител.

БРАЧНИ ДЕЛА И ОСИНОВЯВАНИЯ

Адвокат Здравко Василев има опит в разрешаване на спорове, свързани с прекратяване на брак, упражняване на родителски права, присъждане на издръжка и уреждане на имуществени отношения между съпрузи. 
Сътрудник съм на организации, занимаващи се със закрила на детето и оказване на съдействие за осиновяване.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

В практиката си адвокат Здравко Василев е извършвал регистрации в Търговския регистър на еднолични търговци, търговски дружества, тяхно преобразуване, промяна в обстоятелства относно регистрирани търговци, апортни вноски, продажба на търговски предприятия и др.
Адвокат Здравко Василев е регистрирал и сдружения и фондации в съдебен регистър, както и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.

ИСКОВА ЗАЩИТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР И НАРУШАВАНЕ НА ВЕЩНО ПРАВО

Сключването на договор е само начало. Често след това се сблъскваме с неизпълнението му. Колкото и да е неприятно, единственият изход обикновено остава длъжникът по договора да бъде принуден да изпълни задължението си чрез осъдително съдебно решение. В практиката си се сблъсквам с подобни случаи и мога да предложа съдействие на доверилите ми се лица за решаване на всеки проблем, произтичащ от неизпълнение на договорни задължения.
Случва се и изправната страна по договор да иска да се освободи от поетите задължения по него поради неизпълнение на договора от насрещната неизправна страна. В този случай договорът следва да се развали, за което също съм съдействал на обърнали се към мен лица.
И в двата случай – на търсено чрез Съда изпълнение на договор и на развалянето му при наличие на понесени вреди съм съдействал и чрез предявяване на иск за тяхното обезщетяване.